Algemene voorwaarden Go Local Travel

Algemene voorwaarden Go Local!

Reisvoorstel / offerte
Onze reisvoorstellen zijn 14 dagen geldig. Bij offertes die langer lopen behouden we ons het recht van aanpassing van de reissom.

Boeking, betaling en reisbescheiden
Bij Go Local! doe je de boeking door op de website een boekingsformulier in te vullen. Zodra het formulier is verstuurd is de boeking een feit. Bij het niet gebruiken van de boekingsformulier komt de overeenkomst tot stand door opdracht van de reiziger tot reservering van hetgeen Go Local! heeft aangeboden. De opdracht zal dan telefonisch, via e-mail of schriftelijk gedaan worden. Wanneer de reiziger Go Local! alle gegevens mbt naam, voorletters, adres, woonplaats, telefoon en paspoortnummer heeft verstrekt wordt de overeenkomst als aangegaan beschouwd. Tot 24 uur na de verzenddatum van de boeking kan deze echter nog vrijblijvend worden geannuleerd.

Kennelijke fouten en vergissingen in publicaties binden Go Local! niet.

Garantie geregeld | STO-reisgarantie Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Go Local! gebruik van de STO-reisgarantie op al haar reizen . De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Go Local! maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Betaling
Na ontvangst van de overeenkomst ontvangt u van ons het eindvoorstel met de bijbehorende factuur. Onze reizen vallen onder de STO reis garantie regeling. Daarom loopt de betaling via Certo Escrow. U zult na akkoord een email van hen ontvangen waarmee de betaling kan plaats vinden. Wij hanteren een aanbetaling van 10% (vluchten soms 100%) en de rest som dient 6 weken voor vertrek betaald te zijn. Indien uw vertrekdatum binnen de 6 weken valt dient u de volledige reissom in een keer te volodoen. Bij ontvangst van de volledige reissom geven wij de drukker de opdracht om uw Local Planet te drukken en deze ontvangt u dan binnen 10 werkdagen thuis. Bij Faillissement en surseance van betaling gaat het geld naar STO (Stichting Take Over zie http://www.sto-reisgarantie.nl/).

Bij het uitblijven van de betaling dient Go Local! hetzij telefonisch hetzij schriftelijk de klant te herinneren aan de betalingsverplichting. Afhankelijk van de vertrekdatum heeft de reiziger maximaal 7 dagen de tijd de betaling alsnog te verrichten en minimaal 1 dag. Blijft betaling uit dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor de rekening van de reiziger zijn, zie ook annuleringen.
Na ontvangst van de betaling krijgt u binnen drie werkdagen een bevestiging per mail van Go Local! Tevens ontvangt u de Local Planet minimal 15 dagen voor vertrek of z.s.m. wanneer u de reis boekt minder dan 15 dagen voor vertrek. Na ontvangst van de gehele reissom wordt de reis gereserveerd. Mocht het voorkomen dat een bepaalde hotel niet beschikbaar is, dan zullen we je een alternatief voorstel doen. Het is mogelijk dat hier meer kosten aan verbonden zijn maar dit proberen wij zoveel mogelijk te vermijden. Controleer of de boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld. Klopt er iets niet, laat het ons meteen even weten. De factuur geeft een overzicht van het reisschema en is tevens het bewijs van boeking.

Verzekeringen
Voor een veilige en gezonde reis is een goede ziektekosten- en ongevallenverzekering een vereiste. Ter bescherming van onze reizigers stellen wij deze dan ook verplicht. Een reis en annuleringsverzekering dient u ook op eigen verantwoording te doen.

Prijzen
De prijzen op internet en in de offertes zijn per persoon op basis van gebruik van een tweepersoons kamer tenzij anders vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de valutakoers zoals die ten tijde van de druk bekend waren Verhogingen door schommeling in de valutakoers en door derden opgelegde toeslagen mogen tot 20 dagen voor vertrek doorberekend worden aan de klant.

Boeking van internationale vluchten
De bij de reis benodigde internationale vluchten worden door je zelf geboekt en vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van Go Local!. De vervoersvoorwaarden van de vliegmaatschappij zijn hier geldig. Het is aan te raden om er eerst zeker van te zijn dat er een gewenste vlucht beschikbaar is alvorens te boeken bij Go Local! U kunt altijd u vlucht laten controleren door Go Local! voordat u definitief uw vlucht boekt. Go Local! kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor veranderingen die voortvloeien bij vlucht wijzigingen. Go Local! kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het missen van vluchten en/of aansluitingen. Dit geldt zowel voor de zelfgeboekte vluchten als de vluchten welke door Go Local! zijn geboekt.

Avontuurlijke reizen in verre landen
In verre landen hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan je verwacht. De keuze voor een avontuurlijke reis betekent de keuze voor een zeker risico. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen.
Go Local! houd zoveel mogelijk contact met de bestemmingen om zich te laten informeren over de omstandigheden rondom de veiligheid. Go Local! zal de reiziger informeren wanneer er veranderingen zijn op het gebied van veiligheid. Het opvolgen van de adviezen en/of de meerkosten die hier uit voortvloeien zijn voor de rekening van de reiziger. Go Local! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeregeldheden tijdens de reis. De reiziger heeft zelf de verantwoording over de genomen vervoermiddelen, locaties, activiteiten en het vermijden van diefstal. Bij mogelijke ongelukken of diefstal is de reiziger zelf verantwoordelijk en moet hier een juiste verzekering voor af sluiten.

Zorgeloze reis
De reisorganisatie verplicht zich de reis uit te voeren zoals de reiziger op grond van de overeenkomst redelijker wijs had mogen verwachten uitgezonderd overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden van de gevolgen redelijker wijs niet vermeden kunnen worden, denk b.v. aan extreme weersomstandigheden, ongeval en stakingen.
Wanneer de reis niet verloopt als overeengekomen dan is Go Local! aansprakelijk voor de gemiste overnachtingen uitgezonderd:
– door tekortkomingen toe te rekenen aan de reiziger
– door toedoen van acties van derden die niet bij de uitvoering van de reis betrokken zijn
– overmacht

Hulp en bijstand
Go Local! is verplicht de reiziger te helpen indien de reis niet zoals overeengekomen kan worden uitgevoerd. De kosten komen voor rekening van Go Local! indien de tekortkoming door de reisorganisator veroorzaakt is. Wanneer de oorzaak de reiziger aan te rekenen is wordt hulp geboden die redelijker wijs gevergd mag worden komen de kosten voor rekening van de reiziger. Wanneer de problemen noch de reiziger noch de reisorganisator aan te rekenen zijn draagt Go Local! de kosten van de extra inzet van mensen en de reiziger de kosten van repatriëring en extra verblijfskosten.

Wijziging door de reiziger
Wanneer na boeking de reiziger de reis wilt aanpassen, dan is dit mogelijk. In overleg met Go Local! wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. De reiziger heeft van te voren ook aangegeven of een flexibel schema gewenst is. In dit geval kan de reiziger ten alle tijden zijn schema aanpassen (ook gedurende de reis in overleg met Go Local!). Onder deze voorwaarde kan Go Local! geen reserveringen maken en niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de gewenste kamer niet meer beschikbar is. Mogelijke meer kosten voor een alternatieve locatie is voor de rekening van de reiziger.

Wijzigingen/Annuleringen door de reisorganisatie
Go Local! heeft het recht uitvoering van de reis wegens bovengenoemde 3 punten te wijzen. Schade door wijzingen om redenen van bovengenoemde 3 punten komen niet de reisorganisator toe.
Wanneer de schade door de reisorganisatie is ontstaan dient deze een gelijkwaardig alternatief te bieden waarbij situering, faciliteiten, aard en klasse van de accommodatie moet overeenkomen met de reeds bevestigde accommodatie. De reiziger dient binnen 2 werkdagen bekend te maken of het alternatief geaccepteerd wordt. Bij afwijzing is de reiziger gerechtigd kosteloos te annuleren, uitgezonderd de zelf geboekte tickets. Daarvoor gelden de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

Indien de tekortkoming door schuld van de reisorganisator zich tijdens de reis voordoet, is de reisorganisator verplicht alternatieven te verzorgen die de continuering van de reis garanderen.

Annulering door de reiziger
Voor het annuleren van vluchten gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na verzending van het boekingsformulier houdt de reiziger het recht om kosteloos te annuleren tot 24 uur na verzending van het boekingsformulier. Dit recht vervalt als de boeking korter dan acht weken voor de vertrekdatum van de reis plaatsvindt. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis (Let op, na ontvangst van de Local Planet is er geen teruggave meer mogelijk):
– 24 uur na verzending van het boekingsformulier en minimaal 61dagen voor de reis bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 50,-
– Van 60 t/m 49 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 40% van de reissom, met een minimum van € 50,-.
– Van 48 t/m 0 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 100% van de reissom, met een minimum van € 50,-.

Indien Go local! een aanbetaling heeft moeten aan de accomodatie of activiteit, hoger dan het annuleringspercentage, worden deze extra kosten in rekening gebracht bij de reiziger. Dit betreft veelal jungle locaties en Galapagos.

Informatie ECPAT
Wij steunen het ECPAT NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. We nodigen je uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.

Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. Met het samenstellen van de reis kijken we zoveel mogelijk naar de afstanden die moeten worden afgelegd. Tevens starten wij een milieu stimulering programma voor de locaties waar we gebruik van maken. Met dit programma wordt ze wat meer uitgelegd over te nemen milieu maatregelen. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Je bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel.

Paspoorten, visa en gezondheid
Op onze site wordt algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. Baseer je dus niet alleen op de informatie op onze websites. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe zijn verkregen.

Klachten van de REIZIGER
Klachten dienen direct per email of telefonisch gemeld te worden. Klachten die niet tijdens de reis gemeld worden, worden niet in behandeling genomen.

Go Local! wenst u een geweldige reis!